Ảnh Hội thi đôi bờ Sông Thương

Trường THCS Minh Đức đạt giải nhất trong hội tho " Đôi bờ Sông Thương"