MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY HỘI TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN VÀ TRAO CHUYÊN HIỆU ĐỘI